<link rel="stylesheet" href="css/skel.css" /><link rel="stylesheet" href="css/stylenew.css" /><link rel="stylesheet" href="css/style-wide.css" />

Advocatenkantoor Gopal 

Advocaat

Rechtsgebieden

Personen en Familierecht

Dit wetsvoorstel wijzigt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Rechtsvordering ter bevordering van het ouderschap na een scheiding. Het wetsvoorstel verplicht ouders tot het opstellen van een ouderschapsplan. In dit plan moeten afspraken gemaakt worden over verzorging en opvoeding van kinderen als ouders gaan scheiden.Het voorstel is er op gericht dat ouders vroegtijdig nadenken over de invulling van het ouderschap na scheiding en hierover afspraken maken om onnodige conflicten te voorkomen. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Daarnaast wordt ook de zogenaamde flitsscheiding afgeschaft. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd partnerschap en dat vervolgens buiten de rechter om te beëindigen.

Alimentatie

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag.
Er zijn twee vormen alimentatie:
- PARTNERALIMENTATIE
- KINDERALIMENTAIE
KINDERALIMENTATIE Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. Spreekt u samen de hoogte van de kinderalimentatie af, dan toetst de rechter of deze niet te laag is. Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte vast.
PARTNERALIMENTATIE Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. U kan en mag samen met u ex partner afspraak maken over de duur en de hoogte van de te betalen alimentatie. Als dit niet lukt dan zal de rechter deze voor u vaststellen.Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht is een gedeelte binnen het gewone strafrecht. Het straffen van een minderjarige is vooral bedoeld om degene dat hun getoonde gedrag niet aanvaardbaar is binnen onze maatschappij. Het jeugdstrafrecht geldt voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie mag kinderen tot 12 jaar wel aanhouden, fouilleren en verhoren. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt het volwassenenstrafrecht. Het jeugdstrafrecht geldt bij uitzondering voor sommige mensen tussen de 18 en 21 jaar. De leeftijd van de dader op het moment dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd is bepalend. Als een minderjarige een dagvaarding krijgt om bij de kinderrechter te verschijnen, dan wijst de rechtbank, op grond van de wet, altijd een advocaat toe aan de minderjarige. Hij/zij hoeft de toegewezen advocaat niet zelf te betalen, het word betaald door de Staat.

Halt-maatregel

Via een halt-maatregel kunnen jongeren die iets fouts hebben gedaan, zonder dat ze in aanraking komen met het Openbaar Ministerie of een strafblad krijgen, goed maken. Als de jongeren een halt-maatregel krijgen dan zijn ze verplicht om een excuses aan te bieden aan de slachtoffers en de schade vergoeden. Als er niet duidelijk is wie de slachtoffer is bij bijvoorbeeld in openbare ruimtes dan wordt er ook wel een werkstraf opgelegd. De halt-maatregel duurt maximaal 20 uur.Als de jongeren de halt-maatregel goed uitvoeren, wordt de zaak tegen hun niet doorgestuurd naar de officier van Justitie en krijgen ze geen strafblad.

Werkstraf

Als een minderjarige een werkstraf krijgt dan is dat meestal het verrichten van onbetaalde arbeid in een gemeentelijke instelling, verzorgingshuis of ziekenhuis. Het aantal uren is afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit. Werkstraffen worden altijd begeleid door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming. Hier vindt een intake-gesprek plaats en worden er ook afspraken gemaakt. De minderjarige hoort zich aan de gemaakte afspraken te houden, Er word maximaal twee keer een officiële waarschuwing gegeven en houdt een jongere zich er nog steeds niet aan dan wordt de taakstraf terugverwezen naar de kinderrechter. De kinderrechter beslist dan wat voor straf de jongere krijgt. Een niet volledig uitgevoerde taakstraf kan worden omgezet in een jeugddetentie. Een taakstraf kan ook deels voorwaardelijk zijn dat houdt in dat er een proeftijd bij zit. Als een minderjarige een strafbaar feit pleegt in zijn proeftijd dan moet hij de voorwaardelijke uren alsnog uitvoeren.

Leerstraf

Een leerstraf is een straf die bestaat uit een verplichte training of cursus. Er wordt net als bij een werkstaf ook een aantal uren opgelegd. Een aantal voorbeelden van een leerstraf zijn: ‘Slachtoffer in beeld’: Waarbij de jongere bewust word gemaakt van de gevolgen van een slachtoffer; ‘Sociale vaardighedentraining’: Hier leert een jongere hoe hij met anderen moet omgaan en hoe hij kan voorkomen dat hij onder invloed van vrienden opnieuw de fout in gaat. Er zijn daarnaast speciale leerstraffen voor zedendelinquenten, jongeren die ongeoorloofd van school verzuimen en jongeren waarbij sprake is van problematisch gebruik van alcohol of drugs.

Geldboete

Een geldboete kan opgelegd worden wanneer een jongere zonder licht fietst of geen helm draagt op de brommer. Wanneer een jongere een geldboete krijgt moet het bedrag betaald worden aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Hierover wordt een bericht naar de minderjarige gestuurd. Wanneer het bedrag niet binnen een bepaald termijn betaald wordt, kan het bedrag twee keer verhoogd worden. Wordt het bedrag nog steeds niet betaald dan word er een gerechtsdeurwaarder naar het huis gestuurd.

Jeugddetentie

Jeugddetentie is de zwaarste strafvorm binnen het jeugdstrafrecht. Een jongere wordt opgesloten in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie kan voor maximaal twee jaar opgelegd worden. Jongeren gaan binnen de inrichting naar school. Binnen de detentie is er ook een beperkt beveiligde afdeling. In deze afdelingen leren ze weer hoe ze in de maatschappij kunnen functioneren.

Jeugdrecht civiel

Bij het civiele jeugdrecht komt ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen voor. Het kan zijn dat de rechtbank een bijzondere curator benoemd die de belangen van de minderjarige behartigt. Als er veel problemen zijn met het gedrag of de opvoeding van het kind dan kan Bureau Jeugdzorg of de Raad van Kinderbescherming om een ondertoezichtstelling vragen. De rechter moet over dit verzoek beslissen. Bij sommige gevallen kunnen de problemen zo groot zijn dat het kind tijdelijk uithuisgeplaatst moet worden. Dit is niet als een straf bedoeld maar om te kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden of de problemen te verminderen. Ook over de uithuisplaatsing moet de rechter beslissen. Ouders die het niet eens zijn over deze beslissingen kunnen de hulp van een advocaat inroepen.

ONDERTOEZICHTSTELLING (OTS)

Als er problemen in het gezin zijn kan het kind er de dupe van worden, lichamelijk en/of geestelijk. Kinderen kunnen dan ondertoezichtstelling komen. Het doel van ondertoezichtstelling is dat de moeilijke situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk verbetert. Redenen voor een ondertoezichtstelling zijn: De ouders kunnen de opvoeding en/of verzorging van het kind niet goed aan; De ouders zijn verslaafd; Het kind komt vaak in aanraking met de politie; Het kind loopt weg; De ouders hebben psychische problemen. Het kind en de ouders krijgen begeleiding van een gezinsvoogdij-instelling. Zo een beslissing word genomen als het noodzakelijk is voor het kind dat het gezin hulp krijgt. De gezinsvoogd houdt regelmatig contact en helpt bij problemen. Bij belangrijke beslissingen over uw kind moet de gezinsvoogd door u worden ingeschakeld. Ook kan de gezinsvoogd (schriftelijke) aanwijzingen geven die u moet opvolgen. Niet eens met aanwijzing van de gezinsvoogd Als u of uw kind van 12 jaar of ouder het niet eens is met een aanwijzing van de gezinsvoogd dan kunt u of uw kind de kinderrechter verzoeken de aanwijzing van een gezinsvoogd af te wijzen. Voorlopige ondertoezichtstelling Soms loopt een kind gevaar binnen een gezin. Dan moet het kind snel uit huis geplaatst worden en is er geen tijd om te wachten op een onderzoek van de Raad. In dit geval kan de kinderrechter een voorlopige ondertoezichtstelling uitspreken. De rechter kan tegelijkertijd een gezinsvoogdij-instelling machtigen om het kind uithuis te plaatsen. De rechter moet de ouders en kinderen van 12 jaar en ouder de gelegenheid geven om binnen twee weken na de beslissing alsnog hun mening te geven. Anders is de voorlopige ondertoezichtstelling niet meer geldig. Duur voorlopige ondertoezichtstelling De voorlopige ondertoezichtstelling mag niet langer dan drie maanden duren. In die tijd onderzoekt de Raad voor Kinderbescherming de gezinssituatie en schrijft de Raad een rapport. Aan het einde van de voorlopige ondertoezichtstelling moet de kinderrechter beslissen of hij het kind voor langere tijd onder toezicht zal stellen.

UITHUISPLAATSING (UHP)

Uithuisplaatsing houdt in dat uw kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin. Procedure uithuisplaatsing Tijdens de ondertoezichtstelling blijft het kind meestal gewoon thuis wonen. Als het echter voor de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogdijinstelling de kinderrechter toestemming vragen om uw kind dag en nacht uit huis te plaatsen. De rechter bekijkt of de uithuisplaatsing nodig is en bepaalt hoe lang die mag duren. Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter om een machtiging tot uithuisplaatsing verzoeken.

Duur uithuisplaatsing

De maximale periode van een uithuisplaatsing is 1 jaar. Als de gezinsvoogd vindt dat de uithuisplaatsing daarna verlengd moet worden, moet de rechter daar opnieuw toestemming voor geven. Meestal kunt u tijdens de uithuisplaatsing contact houden met uw kind. Maar de gezinsvoogd kan ook in het belang van uw kind besluiten dat er geen contact mogelijk is.

Beëindiging uithuisplaatsing

Als de machtiging niet wordt verlengd, dan moet de uithuisplaatsing worden beëindigd. Een uithuisplaatsing kan ook door de gezinsvoogdijinstelling worden beëindigd. Hiervan brengt de instelling de Raad op de hoogte. Ook de (pleeg)ouders en de minderjarige van 12 jaar en ouder kunnen de gezinsvoogdijinstelling verzoeken de voorwaarden van uithuisplaatsing te wijzigen. Ook kunnen zij de kinderrechter vragen de machtiging geheel of gedeeltelijk in te trekken of de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing te verkorten.

Over ons

Advocatenkantoor Gopal is een ambitieus advocatenkantoor met een verfrissende kijk op de advocatuur. Wij geloven in de kracht van een kleinschalig, gespecialiseerd kantoor dat herkenbaar is voor de cliënten, gemakkelijk toegankelijk, met samenwerking in teamverband, korte lijnen en goede persoonlijke verhoudingen.

Rechtsbijstand

Eigen bijdragen personen- en familierecht

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • t/m €18.200 - Eigen bijdrage €340
 • €18.201 t/m € 18.900 - Eigen bijdrage €412
 • €18.901 t/m € 19.900 - Eigen bijdrage €566
 • €19.901 t/m € 21.800 - Eigen bijdrage €720
 • €21.801 t/m € 25.800 - Eigen bijdrage €849
 • Boven de €25.800 - Geen toevoeging

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren) Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • t/m €25.800 - Eigen bijdrage €340
 • €25.401 t/m €26.300 - Eigen bijdrage €412
 • €26.301 t/m €27.600 - Eigen bijdrage €566
 • €27.601 t/m €30.800 - Eigen bijdrage €720
 • €30.801 t/m €36.400 - Eigen bijdrage €849
 • Boven de €36.400 - Geen toevoeging

Eigen bijdragen lichte advies toevoeging personen- en familierecht

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • €18.900 en lager - Eigen bijdrage €77
 • Tussen €18.401 en ten hoogste €25.800 - Eigen bijdrage €129
 • Boven de €25.800 - Geen toevoeging

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • €26.300 en lager - Eigen bijdrage €77
 • Tussen €26.301 en ten hoogste €36.400 - Eigen bijdrage €129
 • Boven de €36.400 - Geen toevoeging

Eigen bijdragen mediation

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • t/m €18.200 €18.201 - €25.800

Eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer

 • €53 €53

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

 • t/m €25.400 €25.401 - €36.400

Eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer

 • €53 €53

Eigen bijdragen lichte advies toevoeging personen- en familierecht

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • t/m €18.900 - Eigen bijdrage €108
 • €18.901 - €25.800 - Eigen bijdrage €142
 • Boven de €25.800 - Geen toevoeging

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • t/m €26.300 - Eigen bijdrage €108
 • €26.301 - €36.400 - Eigen bijdrage €142
 • Boven de €36.400 - Geen toevoeging

Eigen bijdragen overige zaken lichte advies toevoeging

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peilajar 2013

 • €18.900 en lager - Eigen bijdrage €77
 • Tussen €18.901 en ten hoogste €25.800 - Eigen bijdrage €129
 • Boven de €25.800 - Geen toevoeging

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar 2013

 • €26.300 en lager - Eigen bijdrage €77
 • Tussen €26.301 en ten hoogste €36.400 - Eigen bijdrage €129
 • Boven de €36.400 - Geen toevoeging

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

A. Advocatenkantoor Gopal is een eenmanszaak (verder te noemen: Gopal)

B. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door leden en/of werknemers van Gopal, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever c.q. cliënt worden uitdrukkelijk geweigerd.

C. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever c.q. cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

D. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillen Regeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door Gopal verzonden declaraties, dan wel geschillen die een vordering tot vergoeding van schade betreffen die op het moment van indiening hoger is dan €10.000,= c.q. die niet uitdrukkelijk schriftelijk tot dat bedrag is beperkt.

E. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

2. Beperking van aansprakelijkheid.

A. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Gopal, ook indien het de uitdrukkelijke stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling heeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

B. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gopal wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door Gopal wordt gedragen. In geval -om welke reden dan ook- geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever c.q. cliënt ter zake van de betreffende opdracht aan Gopal verschuldigde en voldane honorarium. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg ia van opzet of bewuste roekeloosheid van Gopal en/of haar -al dan niet ondergeschikte- leidinggevenden.

C. Gopal zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever c.q. cliënt. Iedere aansprakelijkheid van Gopal voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.

3. Wijze van declareren

A. De uurtarieven worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond. Naast de hiervoor bedoelde indexering worden de bij inname van een zaak overeengekomen uurtarieven jaarlijks aangepast conform de toepasselijke uurtariefschalen van advocatenkantoor Gopal. Wanneer het overeengekomen tarief tussentijds anders dan door bovenbedoelde aanpassingen wordt herzien, wordt de opdrachtgever c.q. cliënt hierover tijdig geïnformeerd.

B. Naast de uurtarief worden 9% kantoorkosten in rekening gebracht, in verband met onder meer telefoon, fax- en portokosten. Overige kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

C. Wanneer er sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50% - 100%.

D. Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot.

E. De gewerkte uren en gemaakte kosten worden maandelijks gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige en volledige betaling van de declaraties is de opdrachtgever c.q. cliënt van rechtswege in verzuim en brengt Gopal wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de opdrachtgever c.q. cliënt met een minimum van €50,00 excl. BTW, tenzij het hier een natuurlijk persoon, niet handelende de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten (Stb-2012-141).

F. Het voorschot wordt, behoudens anders luidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.

G. Wanneer het tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan, kan het voorschot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever c.q. cliënt werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald.

H. Een begroting van de hoogte van de einddeclaratie wordt desgewenst met de opdrachtgever c.q. cliënt besproken zodra de advocaat daartoe over voldoende gegevens beschikt.

I. Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, draagt Gopal deze over aan een incassobureau. De daarmee gepaard gaande rente en de kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de opdrachtgever c.q. cliënt.

4. Gedetineerde cliënten

A. Met nadruk wijst Gopal gedetineerde cliënten op het volgende.

B. In de zaak waarvoor u bent gedetineerd, komt u in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. U heeft er echter voor gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zodat de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing zijn.

C. Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan gedetineerd bent geweest, komt U mogelijk in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. U heeft er echter voor gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zodat de onderhavige financiële van toepassing zijn.

5. Clienten die in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand/ pro deo

A. Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Ministerie van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u (mogelijk) in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. Wanneer U er voor gekozen heeft van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de onderhavige financiële voorwaarden op u van toepassing.

B. Wanneer Gopal voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt de eventueel aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschotten aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Klacht

elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

Klager

de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

klachtenprocedure

de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

klachtenregeling

dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

klachtenfunctionaris

de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

klachtenregistratieformulier

een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

Geschillencommissie Advocatuur

de commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.

Geschillenregeling Advocatuur

de bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten.

Reglement Geschillencommissie Advocatuur

Het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur is neergelegd.

2. DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn: het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling. medewerkers trainen in cliënt gericht reageren op klachten. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

3. INFORMEREN VAN DE CLIËNT

De advocaat

wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert. deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare problemen voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. meldt de cliënt dat het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

4. DE INTERNE KLACHTENPROCEDURE

Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken advocaat daarvan in kennis te worden gesteld. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris. De betrokken advocaat respectievelijke de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

5. REGISTRATIE EN CLASSIFICATIE VAN DE KLACHT

Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht. De klacht wordt geclassificeerd

- naar wijze van indiening als
A. mondeling
B. schriftelijk

- naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën
I. klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat.
II. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening.
III. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening.
IV. klachten over praktijkvoering in het algemeen.

Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De betrokken advocaat en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier. De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk dor het kantoor afgehandeld te zijn. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

7. ANALYSE VAN DE KLACHTEN

De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures

8. INTERN BESPREKEN

Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.

9. PREVENTIEVE ACTIE

Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.

Tarieven

Wij hanteren in beginsel een vast uurtarief voor onze werkzaamheden. Bij uitzondering werken wij ook op basis van fixed fee.

Uurtarief

In 2015 is het uurtarief gelegen tussen de € 150 - € 200 (specialistisch tarief) te vermeerderen met btw en belaste en onbelaste verschotten. Verschotten zijn de kosten die wij voor uw zaak hebben gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten en uittrekselkosten. Alle voor onze cliënten verrichte werkzaamheden noteren wij in tijdseenheden van zes minuten.

Toevoegingzaken

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij speelt de hoogte van uw inkomen en vermogen een rol. Wij vragen deze toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op die manier heeft iedereen toegang tot het rechtssysteem. U dient echter wel rekening te houden met een eigen bijdrage die per zaak kan oplopen tot bijna € 800,-. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Of u in aanmerking komt voor toevoeging, bespreekt uw advocaat met u, tijdens uw eerste gesprek. Meer informatie: www.rvr.org

Indexering uurtarief

Ons uurtarief wordt eenmaal per jaar aangepast. De cliënt wordt hierover op voorhand geïnformeerd met inachtneming van een redelijke termijn.

Betalingstermijn

Wij declareren maandelijks, waarbij wij een betalingstermijn van twee weken hanteren. Bij aanvang van onze werkzaamheden moet u een voorschot betalen. Dit voorschot wordt verrekend met de slotdeclaratie.

Fixed fee

Cliënten willen graag tevoren een inschatting van de hoogte van onze declaraties. Het is helaas moeilijk om in te schatten hoeveel tijd er met de behandeling van een zaak gemoeid zal zijn. Dit hangt samen met niet alleen de juridische complexiteit, maar ook met de persoonlijke problematiek. In voorkomende gevallen zijn wij bereid om een vaste prijs te hanteren. Wij zullen in die gevallen een offerte uitbrengen, waarin wij gespecificeerd aangeven welke werkzaamheden wij voor het geoffreerde bedrag zullen verrichten. Alle werkzaamheden, die buiten het bestek van die offerte vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht op basis van ons uurtarief.

Waarom advocatenkantoor Gopal?

Advocatenkantoor Gopal is een ambitieus advocatenkantoor met een verfrissende kijk op de advocatuur. Wij geloven in de kracht van een kleinschalig, gespecialiseerd kantoor dat herkenbaar is voor de cliënten, gemakkelijk toegankelijk, met samenwerking in teamverband, korte lijnen en goede persoonlijke verhoudingen.


Bekijkt u eens op uw gemak onze nieuwe website. U zult dan merken dat Advocatenkantoor Gopal behalve voor uw geschil ook oog voor u heeft. Zo zal onze juridische specialisten uw zorgen proberen weg te nemen en er alles aan doen om een prettige samenwerking met u tot stand te brengen. Advocatenkantoor Gopal begrijpt dat een juridisch geschil nu eenmaal al vervelend genoeg is.


Advocatenkantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het is raadzaam om op voorhand een afspraak te maken. Wij staan klaar om u met raad en daad bij te staan

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt de vraag vanuit dit scherm e-mailen naar een medewerker, wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Leyweg 1130
2545 GZ 's-Gravenhage
T. 070-3885988
F. 070-3882865